Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping
 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Aanvullende overeenkomst :

Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in het kader van een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of door een derde partij worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen de derde partij en de ondernemer

Bedenktijd :

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Consument:

de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep

Dag:

kalenderdag

Digitale inhoud :

in digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens

Looptijd overeenkomst :

een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager :

elk hulpmiddel - inclusief e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, mogelijk maakt, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Herroepingsrecht :

de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

Ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

Afstandscontract:

een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument tot stand gekomen in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of medegebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Modelformulier voor herroeping :

het in bijlage I bij deze voorwaarden opgenomen Europees modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling

Techniek voor communicatie op afstand :


middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven samen te komen.